logo
 

Ogólne warunki handlowe


OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE W GODEL BETON SP. Z O.O.

OBOWIZUJĄ OD 01.01.2023

 

1.            PRZEDMIOT WARUNKÓW

1.1.Przedmiotem niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych w Godel Beton Sp. z o.o. jest określenie podstawowych zasad realizacji umów na dostawę betonu towarowego oraz produktów pochodnych przez Dostawcę betonu. Umowę uznaje się za zawartą każdorazowo kiedy Klient potwierdzi zamówienie lub przystąpi do jego realizacji.

2.            DOSTAWA I ODBIÓR

2.1.Podstawę stosunków handlowych stanowi zamówienie, które powinno być dokonane pisemnie lub pocztą elektroniczną i szczegółowo określać: ilość i rodzaj mieszanki betonowej, termin oraz miejsce dostawy (o ile nie jest nim wytwórnia Dostawcy), dane osoby składającej zamówienie oraz dane odbiorcy (nazwę, adres, oraz NIP), telefon kontaktowy, rodzaj ewentualnych domieszek chemicznych, tempo odbioru oraz parametry pompy do betonu. Zamawiający odpowiada za wskazanie Dostawcy właściwych i pełnych danych zamówienia i ponosi odpowiedzialność za zamówiony rodzaj mieszanki betonowej i skutki błędów w zamówieniu. Wymagane jest minimum 24-godzinne wyprzedzenie przy składaniu zamówienia do 50m³, powyżej 50m³ 48-godzinne. Wydanie zamówionego betonu następuje w miejscu wskazanym w zamówieniu. Jeśli na życzenie Zamawiającego miejsce dostawy ma ulec zmianie, to ponosi on wszelkie powstałe w związku z tym koszty.

2.2.Niedotrzymanie przez Dostawcę uzgodnionych terminów dostaw uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z powodu zwłoki  w dostawie, tylko pod warunkiem, że wyznaczył on Dostawcy na piśmie dodatkowy termin realizacji, z zagrożeniem odstąpienia od umowy, jeśli ten termin nie zostanie dotrzymany.

2.3.W przypadku wystąpienia niezawinionych przez Dostawcę okoliczności utrudniających lub opóźniających wykonanie zamówienia, jest on uprawniony do poinformowania o tym Zamawiającego oraz przedstawienia mu nowego terminu dostawy.

2.4.Wystąpienie Siły Wyższej, uniemożliwiającej Dostawcy dostaw nie uprawniają Zamawiającego do odstąpienia od umowy w całości lub jej części. Okolicznościami takimi są w szczególności: nieprzewidywalne zakłócenia funkcjonowania przedsiębiorstwa, braki surowców powstałe z wyłącznej winy dostawców surowców, niedobór siły roboczej lub energii, strajki o zasięgu ogólnym, blokady, decyzje organów państwowych lub samorządowych, uniemożliwiające całkowicie lub częściowo realizację umowy, zakłócenia z powodu zmiany dotychczasowych stosunków politycznych i gospodarczych, opóźnienia w transporcie w wyniku zakłóceń komunikacyjnych, których Dostawca nie mógł przewidzieć, ani im zapobiec.

2.5.Droga dojazdowa na budowę musi być utwardzona oraz umożliwiać dojazd betonomieszarek do miejsca rozładunku, a także bezpieczny dojazd, rozstawienie i umycie pompy do betonu. Dostawca zastrzega sobie odstąpienie od umowy w przypadku niespełnienia przez Zamawiającego powyższego warunku. Zamawiający zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych zezwoleń na przejazd, jeśli pojazdy Dostawcy będą musiały poruszać się po drogach o dopuszczalnym obciążeniu mniejszym niż całkowita masa pojazdu. W razie niespełnienia tego warunku Zamawiający odpowiada za wszelkie wynikłe z tego szkody.

2.6.Rozładowanie pojazdu z betonem musi nastąpić niezwłocznie po jego przybyciu na umówione miejsce dostawy, przeprowadzone szybko i w sposób niezagrażający pojazdowi. Maksymalny czas rozładunku wynosi 8min/m³, po tym czasie za każde rozpoczęte 15 min zostanie naliczona dodatkowa opłata.

2.7.Osoba podpisująca dowód dostawy ze strony Zamawiającego jest uznawana za upoważnioną przez niego wobec Dostawcy do odbioru i potwierdzenia zgodności dostawy z zamówieniem (ilości, jakości, rodzaju).

2.8.W razie odmowy przyjęcia, niewłaściwego lub spóźnionego przyjęcia dostawy Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia Dostawcy, oprócz umówionej ceny, również wynikające z  tego straty oraz szkody, niezależnie od zapłaty uzgodnionej ceny towaru

2.9. Transport betonu na miejsce wbudowania może odbyć się betonomieszarkami z wytwórni lub klient może odebrać go własnym pojazdem przystosowanym do przewozu: przy transporcie z wytwórni, minimalna ilość jednorazowego ładunku wynosi 7,0 m3, przy zamówieniach mniejszych zostanie doliczona dopłata za niepełny załadunek

3.            PRZENIESIENIE RYZYKA

3.1 W razie odbioru betonu z zakładu Dostawcy przy pomocy własnego  transportu ryzyko związane z  możliwym zniszczeniem lub utratą towaru przechodzi na Klienta w  momencie załadowania towaru na środek transportu Klienta. W  przypadku dostawy betonu przy pomocy transportu Dostawcy na inne uzgodnione miejsce ryzyko związane z  możliwym zniszczeniem lub utratą towaru przechodzi na Klienta w momencie zjazdu pojazdu przewożącego towar z drogi publicznej, w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, w celu dojazdu do miejsca dostawy lub wyładowania towaru w  miejscu wskazanym przez Klienta.

4.            GWARANCJA

4.1.Dostawca gwarantuje, że mieszanki betonowe przez niego oferowane produkowane są zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami.

4.2.Zamawiajcy traci prawo do jakichkolwiek roszczeń, jeżeli samowolnie dokonuje zmian w mieszance betonowej, w tym poprzez dolanie wody, domieszek, dodatków lub zmieszanie betonu dostawcy z betonem innych dostawców.

4.3.Zgłoszenie ustnie lub telefonicznie wady towaru należy bezzwłocznie potwierdzić pisemnie, zgodnie z pkt.6.1-2.

4.4.Osobami upoważnionymi do przyjmowania reklamacji są wyłącznie Kierownik zakładu produkcyjnego Dostawcy.

5.            CENY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1.Obowizujące ceny określone są zawsze w cenniku Dostawcy aktualnym w dniu złożenia zamówienia i ewentualnie pomniejszone o udzielony rabat. Aktualnie obowiązujący cennik znajduje się w siedzibie Dostawcy.

5.2.Dostawca może jednostronnie według swojego uznania udzielić, wycofać lub zmienić rabat względem cen zawartych w cenniku.

5.3.Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany cen, jeżeli w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia, a jego realizacją uległy zmianie ceny cementu, żwiru, piasku, domieszek, stawek transportowych, energii. Cena towaru zostanie wówczas proporcjonalnie zwiększona.

5.4.Towar pozostaje własnością Dostawcy do całkowitej zapłaty przez Zamawiającego należności.

5.5.Zapłata za dostarczony towar następuje niezwłocznie po otrzymaniu wystawionej przez Dostawcę faktury w terminie tam wskazanym.

5.6.Zapłata zostaje dokonana w dniu uznania rachunku bankowego Dostawcy.

5.7.Zamawiającemu nie wolno zakupionego towaru zastawić, ani przywłaszczyć na zabezpieczenie roszczeń.

5.8.Zamawiającemu, który dopuścił się zwłoki w zapłacie należności za całość lub część towaru, a jego sytuacja majątkowa wskazuje, że dalsze spłaty również nie będą terminowe, wszelkie płatności zamawiającego, niezależnie od uprzednio ustalonych terminów płatności, stają się natychmiast wymagalne, a Dostawca może odmówić dostarczenia dalszych partii towaru, domagając się uprzednio uregulowania zobowiązań przez Zamawiającego lub przedstawienia określonego przez Dostawcę zabezpieczenia, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może od umowy odstąpić.

5.9.W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności zostaną naliczone odsetki ustawowe oraz Dostawca ma prawo domagać się rekompensaty pozostałych szkód z tytułu zwłoki.

5.10.Zamawiający nie może kompensować roszczeń wzajemnych obojętnie jakiego rodzaju bez pisemnej zgody Dostawcy.

5.11.Złożona reklamacja nie ma wpływu na terminowość oraz wysokość zapłaty.

5.12.Dostawca może udzielić Zamawiającemu tzw. kredytu kupieckiego i ustalić jego wysokość. Kredyt kupiecki określa uprawnienia do zapłaty należności z tytułu dostawy z odroczonym terminem i rozumiany jest jako łączna wartość zafakturowanych należności oraz wydanego, a nie zafakturowanego towaru (bez podatku VAT) bez względu na wymagalność faktur. Szczegółowe warunki przyznania, spłaty, czy cofnięcia kredytu kupieckiego określają odrębne regulacje, z którymi można zapoznać się w siedzibie firmy.

6.            REKLAMACJA

6.1.Wady jawne, a zwłaszcza ilościowe, gatunkowe należy reklamować natychmiast przy odbiorze mieszanki betonowej.

6.2.Wady ukryte Zamawiający ma prawo reklamować niezwłocznie po ich stwierdzeniu, nie później jednak niż w ciągu trzech dni po ich wykryciu. 6.3.Odpowiedzialność za wady jawne ustaje po podpisaniu przez Zamawiającego (bądź inną osobę ze strony Zamawiającego) dokumentu dostawy. Pobrane przez Zamawiającego próbki mieszanki betonowej mogą zostać uznane za dowód jakości tylko wtedy, gdy zostały pobrane, przechowywane oraz zbadane w sposób zgodny z obowiązującą normą w obecności osoby działającej w imieniu Dostawcy lub niezależnego akredytowanego laboratorium.

6.4.Zamawiajcy traci prawo do roszczeń, jeżeli nie powiadomił Dostawcy o wadzie w sposób przewidziany w pkt.6.1-3.

6.5.Z zastrzeżeniem wykonania przez Zamawiającego obowiązków określonych w pkt.6.1-3, Dostawca rozpozna jego reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia. Bieg terminu do rozpoznania reklamacji ulega zawieszeniu na czas potrzebny laboratorium do wydania opinii.

6.6.Jeśli stopień skomplikowania reklamowanej wady nie pozwoli Dostawcy na wyjaśnienie sprawy w terminie wskazanym w poprzednim ustępie, powiadomi on o tym Zamawiającego, wskazując jednocześnie przewidywany termin rozstrzygnięcia sprawy.

6.7.Zamawiający zgłaszający reklamację jest zobowiązany umożliwić Dostawcy, pod rygorem odmowy rozpatrzenia reklamacji, dokonania oględzin i pobrania reprezentatywnych próbek reklamowanej partii towaru do badania w laboratorium Dostawcy i do ewentualnego badania rozjemczego przez niezależne akredytowane laboratorium, wybrane zgodnie przez Strony, w terminie i miejscu ustalonym wspólnie przez Strony.

6.8.Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie, zniszczenie towaru przez Zamawiającego, jeżeli miało to miejsce po wykryciu wady i zgłoszeniu reklamacji, a przed jej rozpatrzeniem.

6.9.Przy wystąpieniu rozbieżności w ocenie jakości reklamowanego towaru, wiążący jest wynik badania dokonanego przez niezależne laboratorium, o którym mowa w pkt.6.7.

6.10.Koszty tego badania ponosi Strona, dla której wynik badania jest bardziej niekorzystny.

6.11.Dostawca odmówi rozpatrzenia reklamacji każdego innego towaru, niż towar zamawiany bezpośrednio u niego.

6.12.W przypadku zaistnienia wady fizycznej odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady polega wyłącznie na obowiązku wymiany towaru wadliwego na taką samą ilość towaru wolnego od wad i Zamawiający nie jest uprawniony do żądania wyrównania szkody powstałej z tego tytułu.

6.13.Dostawca nie odpowiada za wady powstałe w skutek niewłaściwego rozładunku, składowania, przechowywania, przemieszczania i pielęgnowania towaru przez Zamawiającego.

6.14.Zgłoszenie do rozpatrzenia reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności.

6.15.Dostawca ma prawo wstrzyma się z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niego wszelkich zaległych zobowiązań finansowych.

7.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.Miejscem wykonania zobowiązania jest węzeł betoniarski, w którym złożone zostało zamówienie. Miejscem dokonania płatności jest siedziba Dostawcy.

7.2.Wszelkie wynikłe między stronami spory będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej, zaś w przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Dostawcy.

7.3.Złożenie zamówienia lub przyjcie oferty Dostawcy oznacza jednocześnie przyjęcie przez Zamawiającego treści niniejszych Ogólnych Warunków. Stanowią one integralną część umowy i obie Strony Umowy swymi podpisami potwierdzają, że stanowią one element wiążący w wynegocjowanych przez nie stosunkach handlowych, o ile umowa nie stanowi inaczej .

8.            KLAUZULA NIEWAŻNOŚCI

8.1.Jeżeli któryś z niniejszych warunków okaże się z jakiegokolwiek powodu nieważny, to nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych warunków.

 GODEL BETON Sp. z o.o.

Oddział Wrocław

ul. Kępińska 3, 51-132 Wrocław

Kontakt:

Dyspozytor 882 145 863
Kierownik 882 145 863
Księgowość 795 255 590

Oddział Oława

ul. Portowa 1 55-200 Oława

Kontakt:

Dyspozytor 882 804 045
Kierownik wytwórni 882 804 045
Księgowość 696 105 016

Oddział Jawor

ul. Wiejska 2, 59 400 Jawor

Kontakt:

Dyspozytor 604 406 995
Kierownik wytwórni  604 406 995
Księgowość 889 292 571

KRS 0000462780
NIP 5252559169
REGON 146660565

Węzły mobilne: Stare Bogaczowice, Jaczków.

Świadczymy usługi na terenach: Wrocław, Trzebnica, Oława, Jelcz-Laskowice, Brzeg, Stanowice, Jawor, Legnica, Strzegom. Zapraszamy.